FUNCA

tubs

El Registre de Càncer de Tarragona (RCT) és la Unitat de Recerca Epidemiològica de la FUNCA que té com objectiu obtenir les estadístiques del càncer de la nostra demarcació.

Registre de cāncer de Tarragona

El Registre de Càncer de Tarragona és la unitat de recerca que porta a terme un sistema d'informació sobre tots els casos de càncer que es produeixen a la demarcació de Tarragona (regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre). És doncs un registre de càncer de base poblacional. La seva activitat comporta la recollida continuada, sistemàtica i estandaritzada de les dades necessàries i permet, mitjançant el seu tractament, l'obtenció de dades d'incidència, mortalitat, supervivència i prevalença de càncer tant globalment com segons l'edat, el sexe, la localització del tumor primari i altres variables.

Funcions

El Registre de Càncer de Tarragona és una eina fonamental per al coneixement de la magnitud del problema del càncer i produeix les estadístiques necessàries per poder definir correctament la importància actual i futura del càncer a casa nostra.

També realitza altres funcions, com per exemple:

     Assessorar a les administracions sanitàries en temes diversos relacionats amb el càncer.
     Col·laborar en l'avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama Tarragona-Terres de l'Ebre.
     Produir hipòtesis sobre les causes del càncer i realitzar tasques de recerca sobre les causes del càncer.
     Portar a terme tasques de docència sobre epidemiologia i prevenció del càncer als professionals sanitaris.
     Donar suport a altres registres de càncer.